• Vrijdag 18 oktober staat de jaarlijkse Algemene ledenvergadering op het programma.

   

  Zie bijgaand de agenda.

   

  Agenda Algemene Ledenvergadering d.d. 18 oktober 2019

   

  Aanvang 20.00 uur in de kantine          

   

  19.45 uur        Ontvangst

  20.00 uur        Opening

  20.05 uur        Mededelingen

  20.10 uur        Ingekomen stukken

  20.15 uur        Notulen vorige jaarvergadering d.d. 23-11 2018

  20.30 uur        Jaarverslag secretaris

  20.40 uur        Jaarverslag Technische Commissie

  20.50 uur        Jaarverslag penningmeester 2018/2019 en vaststellen begroting 2019/2020

  21.05 uur        Jaarverslag supportersvereniging

  21.15 uur        Jaarverslag Activiteitencommissie

  21.25 uur        Verslag kascommissie & verkiezing kascommissie

  21.30 uur        Pauze

  21.45 uur        Toelichting verduurzaming accomodatie

  21.55 uur        Stemronde inzake verduurzaming accommodatie

  22.00 uur        Vaststellen contributie

  22.05 uur        Stand van zaken sponsorcommissie

  22.15 uur        Bestuursverkiezing:

                         Aftredend:                            Geertruida Melgers

                         Aftredend en herkiesbaar:    Bé Speelman

                                                                      Bert ten Hoff

                                                                      Ellen Drenth  


                        Nieuw voorgedragen:             Willem Schomaker


  Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich uiterlijk vijf dagen voor de jaarvergadering melden bij onze secretaris Paul Kuiper, Kruisstraat 42A, 9581 EC Musselkanaal. Er dient dan tevens een lijst met tien stemgerechtigde leden en de naam van het nieuwe bestuurslid ingeleverd te worden.

  22.20 uur        Rondvraag

  22.30 uur        Sluiting