• UPDATE: wegens de huidige coronamaatregelen is besloten de ALV op een andere datum te laten plaatsvinden.

   

  Algemene Ledenvergadering v.v. Musselkanaal 2021

  De ledenvergadering van v.v. Musselkanaal vindt dit jaar plaats op vrijdag 3 december in de kantine van v.v. Musselkanaal. Aanvang: 20.00 uur.

  Aandachtspunten:

  -      Investeringsvoorstel Led-verlichting velden;

  Bovengenoemde stukken komen tijdens de vergadering aan bod ter vaststelling. De stukken kunnen ter inzage opgevraagd worden via bestuur@vvmusselkanaal.nl

  Agenda Algemene Ledenvergadering  v.v. Musselkanaal d.d. 3 december 2021 

  Aanvang 20.00 uur

  1. Ontvangst

  2. Opening

  3. Mededelingen

  4. Ingekomen stukken

  5. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 18-12 2020

  6. Jaarverslag secretaris

  7. Investeringsvoorstel Led-verlichting velden

  8. Jaarverslag Technische Commissie

  9. Jaarverslag penningmeester 2020/2021 en vaststellen begroting 2021/2022

  10. Verslag kascommissie & verkiezing kascommissie 

  11. Jaarverslag Activiteitencommissie

  12. Jaarverslag supportersvereniging

  13. Pauze

  14. Vaststellen contributie

  15. Stand van zaken sponsorcommissie

  16. Benoeming leden van verdiensten en ereleden

  17. Bestuursverkiezing:

  1. Aftredend:                       Henk Tieben
                                         Henk Teuben
  2. Aftredend herkiesbaar:     Jeroen van der Laan
                                         Frank Tieben

  Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich uiterlijk vijf dagen voor de jaarvergadering melden bij onze secretaris Paul Kuiper, Kruisstraat 42A, 9581 EC Musselkanaal. Er dient dan tevens een lijst met tien stemgerechtigde leden en de naam van het nieuwe bestuurslid ingeleverd te worden.

  18. Rondvraag

  19. Sluiting