• Algemene Ledenvergadering v.v. Musselkanaal 2022

  De ledenvergadering van v.v. Musselkanaal vindt dit jaar plaats op vrijdag 6 januari in de kantine van v.v. Musselkanaal. Aanvang: 20.00 uur.

  Agenda Algemene Ledenvergadering  v.v. Musselkanaal d.d. 6 januari 2023 

  Aanvang 20.00 uur

  1. Ontvangst

  2. Opening

  3. Mededelingen

  4. Ingekomen stukken

  5. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 25-02 2022

  6. Jaarverslag secretaris

  7. Jaarverslag Technische Commissie

  8. Jaarverslag penningmeester 2021/2022 en vaststellen begroting 2022/2023

  9. Verslag kascommissie & verkiezing kascommissie 

  10. Jaarverslag Activiteitencommissie

  11. Jaarverslag supportersvereniging

  12. Pauze

  13. Vaststellen contributie

  14. Stand van zaken sponsorcommissie

  15. Bestuursverkiezing:

  1. Aftredend:                       
  2. Aftredend herkiesbaar:    - B. Speelman 

  Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich uiterlijk vijf dagen voor de jaarvergadering melden bij onze secretaris Paul Kuiper, Kruisstraat 42A, 9581 EC Musselkanaal. Er dient dan tevens een lijst met tien stemgerechtigde leden en de naam van het nieuwe bestuurslid ingeleverd te worden.

  16. Rondvraag

  17. Sluiting