• Algemene Ledenvergadering v.v. Musselkanaal 2023


  Agenda Algemene Ledenvergadering  v.v. Musselkanaal d.d. 29 november 2023

  Aanvang 20.00 uur

  1. Ontvangst

  2. Opening

  3. Mededelingen

  4. Ingekomen stukken

  5. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 06-01-2023

  6. Jaarverslag secretaris

  7. Jaarverslag Technische Commissie

  8. Jaarverslag penningmeester 2022/2023 en vaststellen begroting 2023/2024

  9. Verslag kascommissie & verkiezing kascommissie

  10. Jaarverslag Activiteitencommissie

  11. Jaarverslag supportersvereniging

  12. Pauze

  13. Vaststellen contributie

  14. Stand van zaken sponsorcommissie

  15. Bestuursverkiezing:

  Aftredend: 
  - Paul Kuiper
  - Niels Teuben                                                                                                                                    

  Aftredend en herkiesbaar:  
  - RenĂ© Rakers 

  Het bestuur draagt voor als nieuw bestuurslid:   
  - Dennis van Klinken
  - Marcel Kluitenberg
  - Niek Bos                                                          

  Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich uiterlijk vijf dagen voor de jaarvergadering melden bij onze secretaris Paul Kuiper, Kruisstraat 42A, 9581 EC Musselkanaal. Er dient dan tevens een lijst met tien stemgerechtigde leden en de naam van het nieuwe bestuurslid ingeleverd te worden.

  16. Rondvraag

  17. Sluiting