Bezoek ons ook op social media:

UPDATE Algemene Ledenvergadering 16 december Agenda

Agenda Algemene Ledenvergadering d.d. 16 december 2016

Aanvang 20.00 uur in de kantine

19.45 uur             Ontvangst

20.00 uur             Opening

20.05 uur             Ingekomen stukken - Mededelingen

20.10 uur             Notulen vorige jaarvergadering (7 december 2015)

20.30 uur             Jaarverslag secretaris

20.40 uur             Jaarverslag Technische Commissie

20.50 uur             Jaarverslag penningmeester 2015/2016 en vaststellen begroting 2016/2017

21.05 uur             Verslag kascommissie & verkiezing kascommissie

21.15   uur           Pauze

21.30 uur             Vaststellen contributie

21.35 uur             Stand van zaken sponsorcommissie

21.45 uur             Bestuursverkiezing        aftredend:                                                                                      

                                            Bert ten Hoff(herkiesbaar)

                                            Bé Speelman(herkiesbaar)

                                            Erik Manning(niet herkiesbaar)

                                             Erik Meezen(niet herkiesbaar)

   Het bestuur draagt Ellen Drenth voor als nieuw bestuurslid

21.50 uur             Rondvraag

22.00 uur             Sluiting

 

 

Wij steunen:

Sponsoren: