Bezoek ons ook op social media:

18 oktober Algemene ledenvergadering

Agenda Algemene Ledenvergadering d.d. 18 oktober 2019

 

Aanvang 20.00 uur in de kantine . U bent van harte welkom!   

 

19.45 uur        Ontvangst

20.00 uur        Opening

20.05 uur        Mededelingen

20.10 uur        Ingekomen stukken

20.15 uur        Notulen vorige jaarvergadering d.d. 23-11 2018

20.30 uur        Jaarverslag secretaris

20.40 uur        Jaarverslag Technische Commissie

20.50 uur        Jaarverslag penningmeester 2018/2019 en vaststellen begroting

2019/2020

21.05 uur        Jaarverslag supportersvereniging

21.15 uur        Jaarverslag Activiteitencommissie

21.25 uur        Verslag kascommissie & verkiezing kascommissie

21.30 uur        Pauze

21.45 uur       Toelichting verduurzaming accomodatie

21.55 uur       Stemronde inzake verduurzaming accommodatie

22.00 uur        Vaststellen contributie

22.05 uur        Stand van zaken sponsorcommissie

22.15 uur        Bestuursverkiezing:

                    Aftredend:                    Geertruida Melgers

                   Aftredend en herkiesbaar:  Bé Speelman

                                                               Bert ten Hoff

                                                               Ellen Drenth  

Het bestuur draagt op dit moment geen personen voor als nieuw bestuurslid.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich uiterlijk vijf dagen voor de jaarvergadering melden bij onze secretaris Paul Kuiper, Kruisstraat 42A, 9581 EC Musselkanaal. Er dient dan tevens een lijst met tien stemgerechtigde leden en de naam van het nieuwe bestuurslid ingeleverd te worden.

22.20 uur        Rondvraag

22.30 uur        Sluiting

 

Wij steunen:

Sponsoren: