Bezoek ons ook op social media:

Algemene Ledenvergadering 23 november 2018

Agenda Algemene Ledenvergadering d.d. 23 november 2018

Aanvang 20.00 uur in de kantine

19.45 uur        Ontvangst

20.00 uur        Opening

20.05 uur        Mededelingen

20.10 uur        Ingekomen stukken

20.15 uur        Notulen vorige jaarvergadering d.d. 15-12 2017

20.30 uur        Jaarverslag secretaris

20.40 uur        Jaarverslag Technische Commissie

20.50 uur        Jaarverslag penningmeester 2017/2018 en vaststellen begroting 2018/2019

21.05 uur        Jaarverslag supportersvereniging

21.15 uur        Jaarverslag Activiteiten Commissie

21.25 uur        Verslag kascommissie & verkiezing kascommissie

21.30 uur        Pauze

21.45 uur        Vaststellen contributie

21.50 uur        Stand van zaken sponsorcommissie

22.00 uur        Bestuursverkiezing:

                        Aftredend :      Johan Zwiers

Het bestuur draagt de volgende personen voor als nieuw bestuurslid:
-   Geertruida Melgers
-   Bart Haan
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich uiterlijk vijf dagen voor de jaarvergadering melden bij onze secretaris Johan Zwiers, Horsten 74, 9581 TE Musselkanaal. Er dient dan tevens een lijst met tien stemgerechtigde leden  en de naam van het nieuwe bestuurslid ingeleverd te worden.

22.15 uur        Rondvraag

22.30 uur        Sluiting

Wij steunen:

Sponsoren: